Karolina Wielińska – Kuś, przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie, zaprosiła radnych na kolejne spotkanie. W zaplanowanej agendzie zamieszczone 32 kwestie do rozpatrzenia, między innymi 22 projekty uchwał.

Punktem wyjściowym najbliższego posiedzenia jarocińskiej rady będzie prezentacja wyników analiz dotyczących złożonych przez radnych deklaracji majątkowych. Będzie to okazja dla wszystkich uprawnionych do składania takich oświadczeń by dowiedzieć się więcej o tym procesie. Radni będą mieli również możliwość wysłuchania raportu na temat realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym, a w szczególności o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wśród 32 punktów porządku obrad dominują projekty uchwał, jest ich dokładnie 22. Dotyczą one m.in.: zmiany warunków dotacji celowej dla placówek żłobkowych działających na terenie gminy Jarocin; zmiany procedur udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli funkcjonujących w gminie oraz sposobu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania; określenia stawek podatku od nieruchomości; wprowadzenia opłaty skarbowej przez inkaso, a także ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

Wśród projektów uchwał omawianych podczas spotkania zaplanowano również podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku na zakup posiłku lub żywności dla osób korzystających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Planowane jest również ustalenie zasad zwrotu kosztów związanych z dożywianiem w formie posiłku lub dostarczania żywności dla osób objętych tym samym programem.